La Fundació Germina com a responsable dels fitxers, l’informa que les dades facilitades en els formulari de la web seran tractades amb la finalitat de la gestió comunicativa de l’entitat, amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i la normativa de desenvolupament i no seran objecte de cap cessió ni transmissió. L’informem, de la mateixa manera, del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir mitjançant un escrit dirigit al responsable dels fitxers a la següent adreça postal: Nàpols, 35 08921 Santa Coloma de Gramenet.